Badanie ciągle (auditing).
Poza badaniem okresowym (jednorazowe badanie corocznych sprawozdań finansowych) oferujemy, stosowany z powodzeniem w wielu firmach system badania ciągłego polegający na całorocznej ścisłej współpracy w zakresie bieżącej interpretacji przepisów prawnych dotyczących rozwiązań finansowych, księgowych oraz ich prawidłowego stosowania. Bieżąca interpretacja niektórych zagadnień finansowych pozwala na lepsze poznanie zakresu działalności firmy oraz przyspieszenie prac związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. Szczegółowość oraz tematyka przeprowadzanych prac jest dostosowana do potrzeb konkretnej firmy w celu ostatecznego wydania opinii w przedmiocie sprawozdania finansowego i obejmuje między innymi: 

- określenie zgodności prowadzonej ewidencji księgowej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem zasady kompletności ewidencji zdarzeń
gospodarczych,

- sprawdzanie poprawności ustalania należności podatkowych, w tym również ZUS i innych
opłat na rzecz budżetu organów administracji państwowej i samorządowej,
 

- kontrolę prawidłowości ewidencji i wyceny do bilansu rzeczowych składników aktywów,
 

- sprawdzanie realności i kompletności wszystkich aktywów i pasywów,
 

- pomoc w zakresie usprawniania organizacji zagadnień finansowo-księgowych,
 

- bieżącą interpretację zaistniałych wątpliwości w organizacji prac księgowych,
 

- bezpośredni udział w pracach związanych z przeprowadzaną inwentaryzacją.
 

Usługowe prowadzenie rachunkowości podmiotów gospodarczych.
Świadczymy także usługi w zakresie prowadzenia:
a) tzw. „pełnej" rachunkowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
b) podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Zakres i tematyka przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego.
Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami w zakresie rachunkowości.
Prace związane z badaniem rzetelności ksiąg mogą być prowadzone w okresie poprzedzającym zakończenie roku obrachunkowego, a zakończone równocześnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym. Wydawane audyty zwyczajowo poszerzamy o szczegółowe rozliczenia z budżetem.
Przeprowadzane są one przez specjalizujących się w tych zagadnieniach byłych pracowników organów podatkowych. Tak poszerzone raporty z badań sprawozdań finansowych zmniejszają prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości w badanej jednostce w zakresie rozliczeń z budżetem, w przypadku kontroli dokonywanych przez organy podatkowe i kontrolne. Badanie sprawozdania finansowego realizowane jest przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci i asystenci. Całokształt prac jest koordynowany przez Prezesa Spółki Panią Marię Butkowska, której zadaniem jest również doradztwo w zakresie świadczenia usługi. Ponadto nowością w naszej ofercie jest propozycja z naszej strony badania bilansów półrocznych.